Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a všeobecné podmínky k účasti na příměstských táborech, kurzech a kroužcích pořádané Athlete Lab s r.o.

1) Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)
Totožnost správce osobních údajů: 
Společnými správci Vašich osobních údajů (dále jen "správci") jsou Athlete Lab s.r.o., se sídlem Kurzova 2222/16, 155 00 Praha, IČ:, (dále jako "akademie").

Kontaktní adresy správců osobních údajů:
Adresa pro doručování: Průběžná 1827/65, Praha 100 00, adresa elektronické pošty: skathletelab@gmail.com, telefon: +420 702 279.551
Kontaktní údaje akademie jsou následující: adresa pro doručování: Průběžná 1827/65, Praha 100 00 , adresa elektronické pošty: skathletelab@gmail.com, telefon: +420 702 279 551. Správci nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaším kontaktním místem je akademie a klub.
Cílem dokumentu je:
Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
Osobní údaje týkající se sportovců, členů a zákonných zástupců, zpracováváme v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, jméno a příjmení zákonného zástupce,
 • kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefony, emailové adresy,
 • informace o alergiích na potraviny a zdravotních omezeních, velikosti oblečení, velikosti obuvy, antropometrické údaje: výška, váha,
 • fotografie nebo videozáznam pro marketingové a propagační účely v rámci stanov a provozu spolku,
 • další osobní údaje: hodnocení úrovně znalostí studenta, číslo bankovního účtu, platební údaje, číslo zákaznického účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.
 • Pro sportovní a jiné akce pořádanými klubem: akademický titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, místo narození, telefon, e-mailová adresa, e-mailová adresa zákonného zástupce, rodné číslo, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, EAN, EAN 2, velikost oblečení, velikost obuvi, velikost chodidla, výška, hmotnost, rodné příjmení, informace o typu členství, informace o zařazení do ČPTM/RSC, informace o registraci, datum lékařské prohlídky, fotografie; sportovní výkony, výkony, plány na výkon, výkonnostní skupina, plány výcvikových táborů, osobní trenér. Osobní údaje získáváme především od Vás, zejména při registraci v našem systému.
 • V případě krátkodobých akcí (příměstské tábory/ soustředění) zpracováváme pouze některé z výše uvedených osobních údajů, členy neregistrujeme do Atletického klubu ASK Dipoli z.s. a tím pádem nepředáváme osobní údaje dalším zpracovatelům.

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete udělit.
Informace o alergiích na potraviny systematicky nezpracováváme a neukládáme, jelikož se jedná o citlivé osobní údaje.
Tyto informace nám mohou být pouze dobrovolně a výslovně sděleny pro zajištění ochrany zdraví člena klubu v rámci činnosti klubu. Osobní údaje týkající se zaměstnanců, smluvních pracovníků a uchazečů o zaměstnání zpracováváme v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,
 • kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa,
 • fotografie zaměstnance, trenérská třída a další vzdělání v rámci činnosti klubu,
 • údaje poskytnuté v rámci zaslaného životopisu (dosažené vzdělání, dosavadní odborná praxe apod.),
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, platební údaje, číslo zákaznického účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona (pouze pro zaměstnance a smluvní pracovníky).
 • Pro sportovní a jiné akce pořádanými klubem: akademický titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, místo narození, telefon, e-mailová adresa, e-mailová adresa zákonného zástupce, rodné číslo, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, EAN, EAN 2, velikost oblečení, velikost obuvi, velikost chodidla, výška, hmotnost, rodné příjmení, informace o typu členství, informace o zařazení do ČPTM/RSC, informace o registraci, datum lékařské prohlídky, fotografie; sportovní výkony, výkony, plány na výkon, výkonnostní skupina, plány výcvikových táborů, osobní trenér. Osobní údaje získáváme především od Vás, zejména při registraci v našem systému.


Jak Vaše osobní údaje využíváme?
Osobní údaje týkající se členů a zákonných zástupců:

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:

 • plnění členství a poskytování služeb (sportovní tréninky a akce.)
 • komunikaci s Vámi,
 • informování o změnách a novinkách v nabídce klubu (oprávněný zájem),
 • umožnění přístupu do rezervačního systému,
 • splnění právní povinnosti,
 • účetní a daňové účely,
 • vedení zákaznické evidence,
 • marketingové a propagační účely v rámci činnosti klubu dle stanov klubu.
 • Další činnosti v rámci činnosti klubu (Tj. zapsaného spolku s platnými stanovami).

Osobní údaje týkající se zaměstnanců, smluvních pracovníků a uchazečů o zaměstnání:
Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:

 • plnění pracovně právních povinností zaměstnavatele, tj. klubu.
 • nábor a výběr zaměstnance.
 • Pozdější kontrola vzdělávání.
 • Činnost klubu dle stanov

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle klubu a jeho zaměstnanců zpracovávány také dalšími zpracovateli a smluvními partnery.
Zpracovateli nebo příjemci osobních údajů jsou zejména:

 • Athlete Lab s.r.o., se sídlem Kurzova 2222/16, 155 00 Praha, IČ:
 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být trenéři či rozhodčí, včetně osob, v rámci kterých trenéři či rozhodčí působí, subjekty zabývající se statistikou, zpravodajstvím nebo publicistikou, subjekty zajišťující technické, organizační či statistické služby pro správce a dále orgány veřejné moci zejména v souvislosti s poskytovanými dotacemi (kupříkladu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) a Český olympijský výbor.

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Jaká jsou Vaše práva?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument),
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany klubu,
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů.
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy,
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmu.
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb,
 • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás velmi důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím a zajištění bezpečnosti našich IT systémů.
Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Potřebujete další pomoc?
Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu klubu pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na tel.: +420 702 279 551 nebo elektronicky na adrese: skathletelab@gmail.com

2.) Všeobecné podmínky vztahující se k přihlášce dítěte na příměstský tábor/kemp

 1. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského tábora a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském táboře/kempu.
  Objednavatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)
  Provozovatel – Athlete Lab s.r.o. ve spolupráci s dalšími subjekty (dále jen provozovatel)
 2. Účastníkem příměstského tábora/kempu se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na příměstský tábor a jehož cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem registrace a uhrazením úplaty zákonného zástupce na přihlášce na příměstský tábor.
 3. Účastník příměstského tábora je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny instruktorů tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků táboru je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského tábora. V případě nezvládnutých kázeňských problémů s účastníkem se pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný storno poplatek. Účastník příměstského tábora je povinen šetřit majetek v místě pobytu.
 4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem a to zejména s následujícími body: Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích instruktorů objekt či prostory. Při veškerých pohybových aktivitách je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určitá místa. Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích. Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu vedoucího (i vlastní léky vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit hlavnímu vedoucímu. Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek. Základy slušného chování – Děti by měli užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova. Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí). Vedení upozorňuje, aby účastník příměstského tábora/kempu nenosil s sebou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akcí nemůže zodpovídat za případné ztráty. Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, pořadatel neodpovídá za ztráty a majetek.
 5. Podmínkou přijetí zájemce je závazná přihláška na webu www.athletelab.cz a zaplacení příměstského tábora.
 6. Před nástupem dítěte na příměstský tábor je nutné odevzdat vedoucímu potvrzení papírovou přihlášku a bezinfekčnost, která je na webu nebo je zaslána emailem. Dále upozornění o veškerých zdravotních problémech, které mohou jakkoliv bránit dítěti vykonávat pohybové aktivity, popřípadě seznámit vedoucí s veškerými zdravotními omezeními.
 7. Na sportovní tábor musí být dítě přivedeno zákonným zástupcem, popřípadě jiným doprovodem minimálně první den začátku daného turnusu. V následujících dnech dítě může docházet na sportovní kemp samo, pouze na základě doložení dokumentu, ve kterém bude uvedeno, že dítě může na tábor přicházet samo. Do doby převzetí dítěte instruktorem za něj provozovatel nepřebírá zodpovědnost.
 8. Každý den po ukončení příměstského tábora si dítě vyzvedne zákonný zástupce, popřípadě jiný doprovod. Pokud by dítě mělo odcházet po ukončení bez doprovodu. Je nutné ráno při předání dítě vedoucímu současně předat dokument, ve kterém bude uvedeno, že dítě může po ukončení odcházet samo, a že je za něj přebírána zodpovědnost.
 9. Cenové podmínky a způsob úhrady: Provozovatel má právo na zaplacení ceny příměstského tábora k datu uvedeného na pokynech. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí prodávajícího lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a provozovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích. Zájemce bude nahrazen náhradním zájemcem.
 10. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí telefonicky nebo osobně a je stornován ke dni, kdy k nahlášení došlo. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor/kempu, nebo v případě předčasného ukončení pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodu 11 a 12 těchto smluvních podmínek.
 11. Výše stornovacího poplatku: Nemoc/zranění dítěte 500 Kč (nutno doložit lékařskou zprávou), ostatní důvody: 20 dnů do začátku tábora 1000 Kč, potom 50% z ceny tábora
 12. Athlete Lab má právo odečíst stornovací poplatek od zaplacení ceny příměstského tábora. Pokud nebyla záloha či cena uhrazena, zavazuje se zákonný zástupce uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů.
 13. Nárok na slevu z doporučení kamaráda: Pokud doporučíte náš příměstský tábor Vašemu kamarádovi a on se rozhodne účastnit (přihlásí se a zaplatí tábor), dostanete slevu ve výši 399 Kč. Sleva je platná pouze pro Vás, jakožto doporučitele, a pokud jméno Vašeho dítěte bylo uvedeno v přihlášce.

  Po potvrzení registrace Vašeho doporučeného účastníka budete kontaktováni ohledně slevy.

  Organizátor si vyhrazuje právo ověřit pravost doporučení a odmítnout poskytnutí slevy v případě zjištění zneužití systému doporučení.

 14. Zákonný zástupce svou registrací a zaplacením úhrady tábora a přijetím všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

3.) Všeobecné podmínky vztahující se k přihlášce dítěte na sportovních kroužcích/kurzech

 1. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem kroužku/kurzu a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském kroužku/kurzu.
  Objednavatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)
  Provozovatel – Athlete Lab s.r.o. ve spolupráci s dalšími subjekty (dále jen provozovatel)
 2. Účastníkem kroužku/kurzu se rozumí osoba, jejíž docházka je podložena řádně vyplněnou přihláškou na kroužek/kurz a jehož cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem registrace a uhrazením úplaty zákonného zástupce na přihlášce na kroužek/kurz.
 3. Účastník kroužku/kurzu je povinen dodržovat řád sportoviště, tréninkový plán a pokyny instruktorů kroužku/kurzu. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků kroužku/kurzu. Je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky kroužku/kurzu. V případě nezvládnutých kázeňských problémů s účastníkem se pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný storno poplatek. Účastník kroužku/kurzu je povinen šetřit majetek v místě konání kroužku/kurzu.
 4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na kroužek/kurz seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem a to zejména s následujícími body: Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích instruktorů objekt či prostory. Při veškerých pohybových aktivitách je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určitá místa. Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích. Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu vedoucího (i vlastní léky vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit hlavnímu vedoucímu. Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek. Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova. Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí). Vedení upozorňuje, aby účastník kroužku/kurzu nenosil s sebou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akcí nemůže zodpovídat za případné ztráty. Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, pořadatel neodpovídá za ztráty a majetek.
 5. Podmínkou přijetí zájemce je závazná přihláška na webu www.athletelab.cz a zaplacení kroužku/kurzu.
 6. Před prvním tréninkem kroužku/kurzu dítěte je nutné odevzdat vedoucímu všechny potřebné dokument, které jsou vypsány na webu nebo zaslány emailem. Dále upozornění o veškerých zdravotních problémech, které mohou jakkoliv bránit dítěti vykonávat pohybové aktivity, popřípadě seznámit vedoucí s veškerými zdravotními omezeními.
 7. Na první trénink kroužku/kurzu musí být dítě přivedeno zákonným zástupcem, popřípadě jiným doprovodem (pokud v přihlášce není napsáno jinak). Následující tréninky dítě může docházet na tréninky samo, pouze na základě doložení dokumentu, ve kterém bude uvedeno, že dítě může na tréninky přicházet samo. Do doby převzetí dítěte instruktorem za něj provozovatel nepřebírá zodpovědnost.
 8. Po ukončení daného tréninku si dítě vyzvedne zákonný zástupce, popřípadě jiný doprovod. Pokud by dítě mělo odcházet po ukončení bez doprovodu, je nutné před tréninkem při předání dítěte vedoucímu současně předat dokument, ve kterém bude uvedeno, že dítě může po ukončení odcházet samo, a že je za něj přebírána zodpovědnost. Dokument lze také dodat na prvním tréninku a vypsat ho na celý rok.
 9. Cenové podmínky a způsob úhrady: Zájemce má právo na zaplacení ceny příměstského tábora k datu uvedeného na pokynech. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí prodávajícího lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a provozovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích. Zájemce bude nahrazen náhradním zájemcem.
 10. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem kroužku/kurzu od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení kroužku/kurzu se provádí telefonicky nebo osobně a je stornován ke dni, kdy k nahlášení došlo. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor/kempu, nebo v případě předčasného ukončení docházky na kroužek/kurz je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodu 11 a 12 těchto smluvních podmínek.
 11. Výše stornovacího poplatku: Nemoc/zranění: v případě nemoci po dobu 5 a více po sobě jdoucích lekci, je možné po dodání lékařské zprávy počet vynechaných lekcí vynahradit na jiném z našich kroužků v dalším roce či pololetí (popřípadě dle dohody), ostatní důvody: 100% z ceny kroužku/kurzu
 12. Athlete Lab má právo odečíst stornovací poplatek od zaplacení ceny kroužku/kurzu. Pokud nebyla záloha či cena uhrazena, zavazuje se zákonný zástupce uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů.
 13. Zákonný zástupce svou registrací a zaplacením úhrady kroužku/kurzu a přijetím všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.
 14. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského tábora a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském táboře/kempu.
  Objednavatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)
  Provozovatel – Athlete Lab s.r.o. ve spolupráci s dalšími subjekty (dále jen provozovatel)
 15. Zrušení nebo změna kroužku: [Athlete Lab s.r.o.] si vyhrazuje právo zrušit kroužek v případě nedostatečného zájmu nebo jiných nepředvídaných okolností. V takovém případě budou účastníci informováni včas a platba bude vrácena.

 16. Změny v programu: [Athlete Lab s.r.o.] si vyhrazuje právo na změny v programu kroužku. Rodiče budou včas informováni o jakýchkoli změnách.

 17. Odpovědnost: [Athlete Lab s.r.o.] nenese odpovědnost za zranění, škody nebo ztráty vzniklé během účasti na kroužku, pokud není prokázána hrubá nedbalost ze strany Athlete Lab s.r.o